Cartref     Llety     Cynhadledd     Gwyliau     Priodasau     Digwyddiadau   Bydda'n Wyrdd Gweithgareddau    Cysylltwch  Galeri

Newyddion

 

8 Mehefin, 2007

Cyfleoedd Mongolaidd

Efallai nad Yurt Mongolaidd yw’r math o dirnod y byddech chi’n disgwyl ei weld yn nhirwedd garw Eryri… ond o Fehefin 9fed - 16eg,  bydd grŵp o wirfoddolwyr sy’n aros yng Nghraflwyn, ger Beddgelert ar wyliau gwaith yn defnyddio sgiliau adeiladu hynafol i adeiladu eu gwersyllfa eu hunain ar y llethrau uwchben Craflwyn.  Bydd yr adeilad o’i gwblhau yn cael ei ddefnyddio fel llety ar gyfer grwpiau gwirfoddol a chymunedol fydd yn ymweld â’r safle yn y dyfodol.

Dan arweiniad crefftwyr profiadol lleol ac arbenigwr Yurt Rich Goodrich, bydd y gwirfoddolwyr yn adeiladu’r strwythurau traddodiadol sy’n edrych yn debyg iawn i bebyll gyda choed oddi ar Ystadau Craflwyn, gafodd eu cwympo a’u melino ar y safle, a physt a gwympwyd ar Ystâd gyfagos y Faenol, Bangor. Bydd y grŵp yn dysgu sut i naddu coed, sut i’w plygu i siâp drwy ddefnyddio stêm, yn ogystal â sut i adeiladu’r strwythur.  Gyda diamedr o tua 16 troedfedd, bydd rhwng chwech ac wyth o bobl yn gallu cysgu yn yr Yurt gorffenedig, ac ar ddiwrnod olaf y gwyliau, caiff y grŵp gwyliau gwaith gyfle i brofi’r llety anarferol drwy dreulio’r noson yn eu creadigaeth eu hunain.

Mae Yurt yn strwythur crwn, cludadwy, hunangynhaliol, hynod sefydlog sy’n addas ar gyfer gwersylla’n gyfforddus, ond nid yw’n ddibynnol ar raffau na choesau i’w gynnal.  Mae iddo ffrâm bren gron gyda gorchudd ffelt gwlân fel rheol.  Mae tystiolaeth hanesyddol yn awgrymu y cafodd yr Yurt ei ddefnyddio gan bobl nomadig am dros 2000 o flynyddoedd, ac er eu bod yn ddigon cludadwy i’w symud ar geffyl, maent yn gynnes ac yn ddigon cryf i wrthsefyll gwyntoedd Siberia.

Dywed Doug Don, Warden Gwirfoddoli Craflwyn: “Rydym yn edrych ymlaen at ddilyn y broses o adeiladu’r Yurt.  Dyma un ymysg llawer o wyliau gwaith fyddwn ni’n eu cynnal yng Nghraflwyn sy’n chwarae rhan allweddol i roi help llaw gydag amrywiaeth o brosiectau - o blygu gwrych i ddifa’r rhododendron ymledol a chynnal llwybrau.  Mae pob gwyliau gwaith yn gwneud gwahaniaeth mawr - yn yr achos yma, bydd y grŵp nid yn unig yn dysgu sgiliau newydd, yn cael hwyl, ac yn cyfarfod â phobl newydd wrth wneud hynny, ond fe fyddant hefyd yn cael y boddhad o ddilyn y prosiect o’r dechrau i’r diwedd. Bydd yr Yurt gorffenedig yn ased gwirioneddol i Graflwyn - caiff ei ddefnyddio fel llety arall ar gyfer llawer o grwpiau gwirfoddol a chymunedol yn y dyfodol.”

2 Ebrill, 2007

Murlun newydd gan blant y fro yn hen gwt gwylwyr y glannau Llŷn

Mae hen Orsaf Gwylwyr y Glannau a saif mewn lleoliad trawiadol ar ben Mynydd Mawr, Llŷn wedi ei adfywio gyda murlun lliwgar newydd a grëwyd gan blant sy’n aelodau o’r Urdd yn Aberdaron. Bydd yr adeilad ar agor o ddydd Sadwrn y Pasg (7fed o Ebrill) ymlaen.

Gyda chymorth yr arlunydd lleol Kim Atkinson, mae’r plant lleol wedi creu murlun sy’n tywys ymwelwyr ar daith o’r rhostir a thros y clogwyni i ddarganfod y cyfoeth o fywyd gwyllt a welir ar y penrhyn gwyllt a hardd hwn sy’n cynnig golygfeydd godidog o Ynys Enlli.  Rhoddwyd y project ar waith fel rhan o fenter Cadw’r Lliw yn Llŷn, a darparwyd rhan o’r cymorth ariannol gan Gymdeithas Dyffryn Clwyd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Man i wylwyr y glannau wylio cychod a llongau am bron i 80 mlynedd oedd hen orsaf gwylwyr y glannau nes i dechnoleg lloeren olygu erbyn 1990 nad oedd angen gwasanaeth o’r fath mwyach.  Yn ogystal â dangos gwaith y plant, mae’n gartref hefyd i arddangosfa sy’n egluro pwysigrwydd y rhostir o gwmpas a’r bywyd gwyllt a welir yn y murlun, a sut mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gwarchod y tirlun arbennig hwn.

Mae rhostir arfordirol Llŷn yn un o’r rhai pwysicaf yn Ewrop.  Mae’r carped o borffor a melyn yn darparu cynefin cyfoethog i lawer o rywogaethau prinnaf Ewrop, megis y cor-rosyn rhuddfannog, sy’n blodeuo am ddiwrnod yn unig, y bras melyn, gloynnod byw fel y glesyn cyffredin a britheg y gors, y fursen, y frân goesgoch, a chen eurwallt.  Ond mae rhostir Llŷn o dan fygythiad difrifol oherwydd y dulliau o’i amaethu a’i reoli.  Mae gorbori yn ogystal â lledaeniad llystyfiant wedi cyfrannu tuag at golli 80% o rostir iseldir y DU yn y 150 mlynedd diwethaf.

Mae tîm yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar Ben Llŷn yn gweithio i warchod y rhostir pwysig hwn drwy ailgodi’r cloddiau pridd traddodiadol rhwng caeau er mwyn annog bywyd gwyllt i’r ardal, a thrwy gyflwyno merlod i bori a helpu i reoli’r llystyfiant.

Meddai Richard Neale, Rheolwr Eiddo Llŷn ac Eifionydd: “Rydym wrth ein bodd gyda murlun y plant yn Hen Orsaf Gwylwyr y Glannau ar Fynydd Mawr – mae’n dod â’r amrywiaeth o rywogaethau a geir yma – llawer ohonyn nhw’n brin iawn – yn fyw.  Efallai bod rhostiroedd Llŷn yn edrych yn wyllt ond mae angen rheolaeth ofalus arnyn nhw i sicrhau goroesiad eu bywyd gwyllt naturiol.  Bydd yr arddangosfa newydd, gobeithio, yn helpu ymwelwyr i sylweddoli mor bwysig ac unigryw yw rhostiroedd hanesyddol Llŷn a’r angen i’w gwarchod ar gyfer y dyfodol.”

25ain Ionawr 2007

GWOBR Y DDRAIG WERDD I GRAFLWYN

Yn ddiweddar derbyniodd Craflwyn gydnabyddiaeth drwy gyrraedd safon lefel 3 y Ddraig Werdd.  Dyma deyrnged i waith dygn pawb sydd wedi cymryd rhan yn yr ymdrech ymarferol i leihau ein hôl troed carbon.

Beth yw’r Ddraig Werdd?

Safon 5-cam yw’r Ddraig Werdd a ymgymerir gan gwmnïau a mudiadau sy’n dymuno gwneud gwir ymrwymiad i reolaeth amgylcheddol.

Sut mae’n cael ei Graddio?

Mae’r pum cam yn olynol fel gwelir isod:

Cam Un Ymrwymiad i Gyfrifoldeb Amgylcheddol

Cam Dau Cydymffurfio gyda deddfwriaeth

Cam Tri Rheoli Effeithiau Amgylcheddol

Cam Pedwar Rhaglen o Reolaeth Amgylcheddol

Cam Pump Gwelliannau Amgylcheddol Parhaus

Drwy sicrhau lefel tri, mae Craflwyn bellach o fewn yr 8% uchaf o’r 882 mudiad sydd ar hyn o bryd wedi ymrwymo i’r cynllun.

Beth Sydd Nesaf ?

Yma yng Nghraflwyn byddwn yn parhau i weithio tuag at gam pedwar drwy weithredu ein polisïau amgylcheddol presennol a sicrhau bod ein staff a’n hymwelwyr i gyd yn ymwybodol o’r angen i leihau ein heffaith ar yr amgylchedd.

Meddai’r Rheolwr Eiddo Richard Neale: “Rydym yn falch iawn o sicrhau lefel 3 Safon y Ddraig Werdd.  Mae’r dull systematig wedi ein helpu i leihau ein gollyngiadau o garbon o 6%, a hyn yn ystod cyfnod pan fo’r nifer o bobl sy’n defnyddio’r ganolfan wedi cynyddu o 10%.”

I wybod mwy am y Ddraig Werdd ewch i www.greendragonems.com

I wybod mwy ynglyn â sut rydym yn gweithio tuag at ein hamcanion ewch i Bydda'n Wyrdd 

 

Related Link